Communicatie software Groen, Grond en Infra

Cumela vraagt om uitstel accijnsverhoging brandstof

Publicatiedatum: 09-05-2008 15:50
Sinds januari 2008 is de prijs van rode gasolie gestegen met bijna 10%. Ten opzichte van een jaar geleden is de gemiddelde prijs 26% hoger. In juli 2008 verhoogt de overheid de accijns op alle diesel met 3 cent per liter.

CUMELA Nederland verzoekt de overheid om deze accijnsverhoging uit te stellen. Overheidsinkomsten ondervinden van het uitstel van de accijnsverhoging geen nadelige effecten aangezien de hogere brandstofprijzen leiden tot hogere btw-inkomsten.

Uitstel van accijnsverhoging
CUMELA Nederland heeft staatssecretaris van Financiën, dhr de Jager, deze week per brief verzocht om de voorgenomen accijnsverhoging van 3 cent per liter per 1 juli 2008 uit te stellen indien de gasolieprijs op het huidige hoge niveau blijft.

Geen gevolgen voor de schatkist
Uitstel van de voorgenomen accijnsverhoging heeft geen gevolgen voor de begroting van de regering. Vanwege de hogere brandstofprijzen stijgen de BTW-opbrengsten navenant. Uit indexgegevens die CUMELA Nederland bijhoudt blijkt dat ten opzichte van Prinsjesdag 2007, de dag waarop de accijnsmaatregelen (Belastingplan 2008) bekend zijn gemaakt, de gemiddelde brandstofprijs (rode gasolie) in de periode september 2007 - mei 2008 gestegen is van 75,54 cent per liter naar 91,10 cent per liter. Per liter brandstof betekent dit momenteel 2,96 cent extra BTW-opbrengsten waardoor “het verlies van accijnsopbrengsten” volledig gecompenseerd wordt.

Accijnsverhoging in juli 2008
In juli 2008 vindt een accijnsverhoging plaats van 3 cent per liter gasolie. Tevens wordt voor bedrijven die meer verbruiken dan 153.000 liter gasolie op jaarbasis vanaf dit jaar de teruggaafregeling van energiebelasting jaarlijks afgebouwd met 3 cent per liter.

Gevolgen van accijnsverhoging
Hannie Zweverink, directeur belangenbehartiging, zegt hierover het volgende: “Onze sector is een dienstverlener richting overheden, aannemers en agrariërs. Bedrijven actief in de grondverzetsector hebben afgelopen voorjaar hun prijsverhogingen als gevolg van gestegen arbeid- en machinekosten aan de orde gesteld bij hun opdrachtgevers. De vraag is of de extreme kostenstijgingen voor brandstof van de afgelopen maanden alsnog kunnen worden doorberekend aan opdrachtgevers. De verwachting is dat de gestegen brandstofkosten de rendementen over 2008 negatief zullen beïnvloeden”. Een bijna identieke situatie doet zich voor bij de dienstverlening richting agrariërs. “Deze werkzaamheden omvatten het zaaien, verzorgen en oogsten van landbouwgewassen in opdracht van agrariërs. Deze markt wordt van oudsher al gekenmerkt door zeer scherpe concurrentieverhoudingen. De meeste werkzaamheden moeten dit jaar nog plaatsvinden. Vooral het oogsten van gewassen vergt de nodige inzet van brandstof.

Brandstofkosten stijgen fors
Een gemiddeld loonbedrijf verbruikt ongeveer 120.000 liter gasolie op jaarbasis. De gemiddelde gasolieprijs over de eerste 4 maanden ligt momenteel 14 cent per liter hoger dan het gemiddelde over geheel 2007 (74 cent/liter).  Als de brandstofprijzen niet verder stijgen betekent dit reeds 16.800 euro meer brandstofkosten. De 3 cent accijnsverhoging in juli betekent ongeveer 2500 euro extra brandstofkosten.
“De accijnsverhoging leidt tot een hogere kostprijs voor maatschappelijke goederen als voedsel, natuur, landschap en infrastructuur en het draagt in ieder geval niet bij aan het beteugelen van de oplopende inflatie”.

Vergroening van belastingstelsel
“De ingeslagen weg van vergroening van het belastingstelsel kunnen we volgen. Echter accijnsmaatregelen die louter bestemd zijn om de begroting op orde te brengen en die niet terugvloeien naar het bedrijfsleven om veranderingen in energiegebruik te stimuleren kunnen we niet appreciëren”.

Meer inlichtingen kunt u inwinnen bij:

Hannie Zweverink:  (033) 247 49 00 hzweverink@cumela.nl
Hero Dijkema:   (033) 247 49 00 hdijkema@cumela.nl


Cumela Nederland is de brancheorganisatie voor gespecialiseerde dienstverleners in groen, grond, infra. Ruim 1800 bedrijven zijn aangesloten bij de organisatie. In de branche zijn 23.000 personen werkzaam, die tezamen een omzet realiseren van 2,5 miljard euro. De aangesloten bedrijven verrichten werkzaamheden voor agrariërs, overheden (gemeenten, waterschappen), beheerders van natuur en landschap en aannemers in grond-, weg- en waterbouw.

www.cumela.nl