Communicatie software Groen, Grond en Infra

Wijziging wetgeving keuring mobiele kranen

Publicatiedatum: 08-09-2003 10:28
De wetgeving betreffende de keuring van mobiele kranen is met ingang van 1 september jl. gewijzigd. De keuring van hijskranen zoals omschreven in het Arbobesluit wordt verplaatst naar het Warenwetbesluit machines.

In het Arbobesluit werd verwezen naar de Arboregeling. Dit houdt in dat voor wat betreft de keuring van kranen de tekst van de Arboregeling overgezet wordt naar de Warenwet Regeling Machines. Verder worden de keuringstermijnen aangepast. Zo sprak men van een 3-2-2 regeling. Deze regeling wordt nu omgezet naar een 2-2-2 regeling.

De termijnen waarbinnen de kranen gekeurd moeten worden zijn eenvoudiger gesteld. Dit betekent dat de periodieke keuring plaats moet vinden op een termijn van eenmaal per twaalf maanden (met een maximale uitloop van een maand).

Eenmaal per 24 maanden na de eerste ingebruikname en vervolgens telkens na verloop van ten hoogste 24 maanden (met een uitloop van een maand) dient de kraan door een aangewezen instelling te worden gekeurd op basis van een TCVT schema.

Verder is de verplichting komen te vervallen om een kraan na ingrijpende herstelling of wijziging te onderzoeken en te beproeven. Immers bij ingrijpende wijziging moet de fabrikant een verklaring van overeenstemming afgeven en bij ingrijpende herstelling moet de kraan na montage gekeurd worden. Dit was al omschreven in artikel 7.4a tweede lid van het Arbobesluit.

Toevoeging certificaat van vakbekwaamheid voor de bediening van verreikers met hijsfunctie
Sinds 1 september jl. bestaat de mogelijkheid om specifiek op een verreiker met hijsfunctie een certificaat van vakbekwaamheid te behalen. Specifiek voor deze machines is een schema opgesteld. Hierdoor zijn de exameneisen meer afgestemd op de verreiker met hijsfunctie. Een vergelijk is te maken met een gescheiden categorie van hijsen met autolaadkraan en hijsen met grondverzetmachines. Verwezen wordt naar het TCVT-schema verreiker met hijsfunctie. Met het certificaat machinist verreiker met hijsfunctie mag men alleen op een verreiker met hijsfunctie werken. Andere typen (mobiele kraan, torenkraan, mobiele torenkraan, grondverzetmachine met hijsfunctie en autolaadkraan met hijsfunctie) mogen niet bediend worden met het certificaat verreiker met hijsfunctie.

VVT Vereniging Verticaal Transport
Let op, nieuw postadres: Blokdrukweg 8, 4104 BD Culemborg
Postbus (138) is opgeheven!
T 0345-516993
F 0345-521672
lion@verticaaltransport.nl

 

www.verticaaltransport.nl