Communicatie software Groen, Grond en Infra

ARN, Dar en Baetsen samen in afvalverwerking regio Nijmegen

Publicatiedatum: 01-11-2012 07:20
ARN, Dar en Baetsen Recycling zijn een samenwerking overeengekomen voor de verwerking van grof huishoudelijk restafval (GHR) uit de regio Nijmegen. Afgesproken is dat het door Dar ingezamelde afval door Baetsen gesorteerd en gerecycled zal worden, waarna het residu door ARN gebruikt zal worden voor energieopwekking.

Dar exploiteert in de regio Nijmegen meerdere milieustraten, waar het aangeboden grof huishoudelijk afval zoveel mogelijk in herbruikbare deelstromen wordt uitgesorteerd. Wat na deze sortering overblijft bedraagt, aangevuld met door Dar huis-aan-huis ingezameld grof huishoudelijk afval, ruim 7000 ton per jaar. Voorheen ging deze afvalstroom rechtstreeks naar ARN, waar het werd gebruikt als brandstof voor energieopwekking. Door deze afvalstroom af te buigen naar de scheidingsinstallatie van Baetsen is het mogelijk – zo hebben proeven uitgewezen – hieruit alsnog ongeveer 50% aan herbruikbare componenten af te scheiden. De resterende 50% van het afval wordt aansluitend naar ARN afgevoerd om er alsnog te worden benut als brandstof voor energieopwekking. De toegepaste werkwijze betreft een nadere uitwerking van de zogenaamde ‘Ladder van Lansink’, waarop afvalverwerkingsmethoden in volgorde van duurzaamheid gerangschikt zijn. Materiaalhergebruik staat hoger op deze ladder dan het gebruik als brandstof voor energieopwekking.

Uit GHR worden herbruikbare componenten gesorteerd, zoals hout, kunststof, metaal, papier en beton. Deze worden ingezet als grondstof voor nieuw materiaal of als bouwstof. Niet alleen wordt de schaarste in grondstoffen op deze wijze teruggedrongen, ook de milieubelasting als gevolg van winning of productie van nieuwe grondstoffen wordt omlaag gebracht. Per saldo leidt dit tot een lagere CO2-uitstoot en daarmee vormt het een volgende stap naar duurzaamheid.

De samenwerking van de drie partijen biedt ook bedrijfsmatige voordelen. Dankzij een jaarlijks door Baetsen uit te voeren sorteeranalyse ontstaat nog meer inzicht in de samenstelling van het GHR, zodat Dar de inzameldiensten nog beter op het afvalaanbod kan afstemmen. De samenwerking laat onverlet dat het residu van het gesorteerde afval in één van de schoonste verbrandingsovens van Nederland benut blijft worden voor de productie van duurzame groene energie. De keuze voor partners waarmee op een duurzame manier samengewerkt kan worden is voor alle drie de partijen van groot belang.
 

www.baetsen.com

ARN, Dar en Baetsen samen in afvalverwerking regio NijmegenARN, Dar en Baetsen samen in afvalverwerking regio Nijmegen
ARN Dar Baetsen afvalverwerking recycling Nijmegen