Communicatie software Groen, Grond en Infra

Baetsen: Slopen van ‘noodzakelijk kwaad’ naar ‘goudzoeken 2.0’

Publicatiedatum: 19-06-2013 08:15
Waar slopen in het verleden in het teken stond van ‘zo snel mogelijk plaats maken voor herbestemming van grond’ en een noodzakelijk kwaad was, lijkt de 'ster' van sloop anno 2013 rijzende.

De bouwsector richt zich meer en meer op duurzaamheid. Alle fasen in een bouwproject worden onder de loep genomen en duurzaamheidsrichtlijnen schieten als paddenstoelen uit de grond. Het is echter maar de vraag of dergelijke afgebakende richtlijnen het verschil gaan maken. In toenemende mate wordt ingezet op een totaalaanpak, zo ook door de Baetsen-Groep. Commercieel Directeur Stephan Kuijken: “de kracht van ketenaanpak ligt in een naadloze aansluiting van processen. Goed slopen is één, maar wat gebeurt er vervolgens met de afvalstromen? Wanneer de focus enkel ligt op de bouwplaats, ligt de prioriteit op het zo snel mogelijk kwijtraken van de reststromen, ongeacht wat hiermee gebeurt. Bedenk je je echter dat deze materialen geen nutteloos afval zijn, maar als grondstof heel waardevol zijn, dan ligt het compleet anders. In de praktijk weten verschillende schakels elkaar echter vaak niet te vinden, wat niet alleen ten koste van duurzaamheid gaat, maar ook financiële mogelijkheden onbenut laat. Om die reden passen de sloopactiviteiten perfect in het totaal aan diensten van Baetsen en is het een elementaire schakel in de keten.”

De totaalaanpak in de keten wordt duidelijk op een sloopproject waar Baetsen het sloopwerk uitvoert, het betonpuin en overig sloopafval afvoert naar de eigen recyclinglocatie, waar na het doorlopen van een veelzijdig recyclingproces weer diverse grondstoffen beschikbaar komen om vermarkt te worden. Zo wordt uit betonpuin gewonnen grondstof geleverd aan betonproducenten.  Door diensten als sloop, afvalinzameling en –transport, recycling en diverse logistieke diensten samen te brengen is het geheel binnen Baetsen gericht op een grondstoffenkringloop. En niet zonder reden: niet alleen worden de schaarste aan grondstoffen en de groeiende afvalproblematiek aangepakt, ook commercieel wordt sloop, gecombineerd met recycling, steeds rendabeler. Dat resulteert ook in andere ‘verdienmodellen’. Waar eerder slopers betaald kregen door hun opdrachtgever voor het uitvoeren van sloopwerk, komt het nu voor dat slopers aan hun opdrachtgever betalen om het sloopwerk te mogen uitvoeren, terwijl hun verdienste wordt gehaald uit de bij sloop gewonnen materialen. Kuijken: “Duurzaamheid en zakendoen gaan hand in hand en dat is een ideale situatie. De focus op het materiaal verandert slopen fundamenteel en vormt een essentiële stap in het sluiten van de keten voor de bouw. Je zou kunnen spreken over ‘goudzoeken 2.0’.”

De toenadering tussen economische en duurzaamheidsbelangen vereist aandacht voor efficiëntie. Samenwerking in de keten is daarbij een vereiste. En daarbij is het zaak om het werk zo goed mogelijk te verdelen, zeker ook met het oog op expertise. Ted Kees, die als bedrijfsleider van de sloopactiviteiten bij Baetsen de verschuivingen van dichtbij waarneemt, geeft een praktijkvoorbeeld: “Het voormalig distributiecentrum van Schuitema (eigenaar van supermarktketen C1000) is overgenomen door logistieke dienstverlener Van Rooijen. De sloopwerkzaamheden die nodig zijn om het complex geschikt te maken voor de nieuwe bestemming zijn door Van Rooijen gegund aan Baetsen. Hierbij heeft Baetsen bewust een partner betrokken met specialisme op het gebied van sloop en verwerking van staal. In het complex moet namelijk zo’n 2,5 hectare aan staalconstructies worden gesloopt. We kiezen bewust om direct een specialistische partner te betrekken in de uitvoering.” De opdrachtgever legt het complete sloopwerk bij één partij neer en heeft maar één aanspreekpunt, wat voor hem gemak betekent. Dat de uitvoerder vervolgens de opdracht deels zelf uitvoert en deels bij een derde neerlegt, is voor de opdrachtgever een voordeel. Hij kan rekenen op een optimale prijs-kwaliteitverhouding, beschikt altijd over het juiste specialisme en kent toch het gemak vans slechts één aanspreekpunt. Zo vergroot ketensamenwerking de efficiëntie voor de opdrachtgever en wordt door maximaal specialisme de meest duurzame oplossing gewaarborgd. Immers: iedere specialist kan op zijn expertgebied de meest duurzame oplossing bieden.

Waar tot nu toe de stofwolken die vaak rond een sloopproject hangen vaak hun neerslag hadden op het imago van de branche (ook figuurlijk werd slopen als ‘stoffig’ gezien), kunnen we terecht stellen dat het stof aan de kant geveegd wordt en dat het goud is wat er blinkt!

www.baetsen.com