Communicatie software Groen, Grond en Infra

PRIVACY, DISCLAIMER, AUTEURSRECHTEN & LEVERINGSVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN
One Stop Business B.V. (hierna: Entreeding) hecht veel waarde aan de bescherming van privacy van de bezoekers van deze website. In deze disclaimer wordt daarom zo helder mogelijk uiteengezet hoe Entreeding met (het opslaan van) informatie zoals persoonsgegevens omgaat. 
 
Door het bezoeken van de websites van Entreeding geef je actief te kennen in te stemmen met het door Entreeding gevoerde privacy beleid. Als geen instemming met het beleid beoogd is, dient het bezoeken van de websites en het gebruik van de diensten te worden gestaakt. 
 
2. PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Bij het aanvragen van een (proef)abonnement of informatie slaat Entreeding uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een bestand. Het doel van het verwerken van deze gegevens is het uitvoeren van met de gebruiker gesloten overeenkomsten. Daarnaast kan Entreeding de gegevens gebruiken om de gebruiker op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen. Ook kunnen de gegevens worden geanalyseerd om deze informatie en/of aanbiedingen zo goed mogelijk op de gebruiker af te stemmen. De gegevens kunnen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden voor het verstrekken van interessante informatie en/of aanbiedingen. Entreeding verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. 
 
3. COOKIES
Een cookie is een informatiebestand dat geplaatst kan worden door een website(server) op een computer, tablet of telefoon waarmee de websites van Entreeding wordt bezocht. Door een bezoek aan de websites te brengen, te klikken op links of onderdelen, of op enige wijze verder te surfen binnen deze websites geef je actief aan toestemming te geven voor het gebruik van de cookies zoals weergegeven in dit privacybeleid. 
 
Google Analytics
Entreeding laat het gebruik van de websites meten door Google Analytics. Hiervoor wordt een cookie geplaatst. De gegevens die door het bezoek aan de websites worden, worden anoniem verwerkt en worden alleen gebruikt voor het optimaliseren van de websites. 
 
Inloggen
Om te zorgen dat een abonnee niet telkens opnieuw in moet loggen op de website van Entreeding, plaatst Entreeding een cookie op de computer van de abonnee bij het eerste inlogmoment. De abonnee kan de cookies accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen of bijvoorbeeld een melding te krijgen wanneer een cookie wordt geplaatst. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de browser.  
 
4. INTELLECTUELE EIGENDOM
De op de websites van Entreeding opgeslagen en getoonde informatie, werken, beelden en filmmateriaal zijn eigendom van Entreeding dan wel van haar contractspartijen. Alle rechten van intellectuele eigendom, zoals doch niet beperkt tot auteursrechten die al dan niet op de inhoud van deze websites berusten, zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Entreeding dan wel haar contractspartijen. Een bezoeker van de websites mag dan ook op geen enkele wijze deze of andere auteursrechtelijk beschermde werken zonder voorafgaande toestemming van Entreeding kopiëren, verspreiden dan wel op andere wijze openbaar maken dan wel verveelvoudigen. Entreeding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vorderingen gegrond op een vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. 
 
 
5. DISCLAIMER
Entreeding heeft aan de inhoud van deze websites veel zorg besteed, maar staat op geen enkele manier in voor en geeft geen garantie betreffende de juistheid dan wel volledigheid hiervan. Entreeding aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard of uit welke hoofde dan ook, ontstaan als gevolg van het gebruik van deze websites. Entreeding is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat en aanspraken die worden ingediend naar aanleiding van het al dan niet onrechtmatig gebruik van deze websites dan wel websites van derden waarnaar wordt verwezen dan wel de weergegeven informatie. 
 
Verzoeken om informatie omtrent het voorgaande kunnen worden gericht aan:
 
 
Entreeding
t.a.v. Afdeling Klantenbeheer
Postbus 2506 
6401 DA Heerlen
 
 
Entreeding kan deze disclaimer wijzigen. De wijzigingen zullen worden aangekondigd op de website en zullen gelden voor de gegevens verkregen na de datum van de wijziging. 
 
Heerlen, 2014
 
Op onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden One Stop Business B.V. van toepassing.  U kunt deze hier downloaden.